Krizový plán BLD 2021

Krizový+plán+BLD+2021

KRIZOVÝ PLÁN PRO BĚŽNOU LETNÍ DOCHÁZKU (dále jen BLD) V LESNÍM DĚTSKÉM KLUBU PROKOPÁČEK (dále jen Klub)

 

Postup při řešení krizové situace:

 

1.     Vyhodnocení situace průvodci, případně jinými přítomnými osobami.

 

2.     Konzultace vyhodnocení s koordinátorem Klubu, případně zastupující osobou koordinátora Klubu.

 

3.     V případě, že se jedná o zdraví, život a bezpečnost dítěte, průvodce primárně alarmuje záchrannou službu na telefonním čísle 155. Policii na tel. 158 nebo hasiče na tel. 150 a kontaktuje koordinátora Klubu. Při ztrátě dítěte je třeba volat do 10 minut, kdy je dítě z dohledu.

 

4.     Dále dle vzniklé situace jsou informováni zákonní zástupci dětí, kterých se riziko týká.

      Informuje je, pokud je to možné:

      – koordinátor Klubu

      – zástupce koordinátora Klubu

      – hlavní pedagog Klubu

      – nejlépe ten, který není přímým účastníkem krizové situace.

 

5.     V případě, že riziko pominulo dříve, než přijede Policie ČR a hasiči, je potřeba pohotovost odvolat. Odvolává vždy ten, který ji přivolal.

 

6.     Jeden z průvodců zůstává se skupinou a druhý řeší situaci. Pokud je jen jeden průvodce řeší situaci sám a je potřeba, aby se zároveň věnoval i skupině dětí. Vysvětlil jim vzniklou situaci a požadoval, aby se drželi v jeho blízkosti (při jednom průvodci je max. počet dětí 4).

 

7.     Při ztrátě dětí z dohledu průvodce:

– použijí mapu a s tou při zásahu pracují,

– zajistí kontrolu bydliště daného dítěte,

      – vydají se na vytipovaná místa,

      – zajistí bezpečnost ostatních dětí

 

Postup při jednání s médii:

 

1.     Hlavní pedagožka komunikuje s médii a podle situace vydá vyjádření, případně tiskovou zprávu. S médii by měl komunikovat pouze jeden člověk (rozhodne se podle situace) a ostatní by se měli v komunikaci držet vyjádření Klubu.

 

2.     Vyjádření by mělo být co nejkratší a bez citlivých informací.

 

3.     Vyžaduje-li to situace, zašle vyjádření ALMŠ.

 

Postup po krizové situaci:

 

1.     Průvodce nebo koordinátor, případně osoba zastupující koordinátora Klubu v nejbližší možné době po rizikové události kontaktuje zákonné zástupce dětí, kterých se událost týkala a sjedná si s nimi schůzku.

 

2.     Setkání se zákonnými zástupci se účastní koordinátor, případně osoba zastupující koordinátora Klubu, průvodce, či průvodci (kteří byli přítomni při krizové situaci), případně další odborník (psycholog apod.).

 

Postup při řešení některých konkrétních krizových situací:

 

1.     Nevyzvednutí dítěte: 

– V případě, že odpoledne není přítomen zákonný zástupce dle domluveného času a místa k vyzvednutí dítěte a nepodal o tom průvodci ani koordinátoru Klubu zprávu, případně osobě zastupující koordinátora, přítomný průvodce se pokusí kontaktovat zákonné zástupce dítěte, kterého se to týká.

– V případě, že není úspěšný nebo v situaci kdy zákonný zástupce není schopen dítě vyzvednout, kontaktuje koordinátora, případně osobu zastupující koordinátora Klubu.

– Po předání dítěte průvodce informuje o situaci koordinátora Klubu, případně osobu zastupující koordinátora.

– V každém případě oba průvodci odjíždí se všemi nevyzvednutými dětmi vlakem na Smíchovské nádraží, kde setrvají s nevyzvednutým dítětem do doby, než dorazí zákonný zástupce dítěte, či koordinátor, zástupce koordinátora, či hlavní pedagog Klubu, který nastalou situaci řeší.

 

2.     Drobné úrazy:

Drobné úrazy řeší průvodce ošetřením za pomoci lékárničky, kterou má vždy s sebou v batohu a později je zapíše do knihy úrazů, která je na k tomu určeném místě v zázemí Klubu.
– Pokud má dítě zakousnuté klíště, průvodce jej ihned odstraní, místo vydezinfikuje, na kůži označí (fixem, či propiskou), zapíše do knihy úrazů a předá informaci při předávání zákonnému zástupci, či jiné vyzvedávající osobě.

 

3.     Ranní nenahlášená nepřítomnost dítěte, či kolegy:

– Při ranní nepřítomnosti dítěte, které mělo být ten den přítomno na BLD v Klubu, bez předchozího upozornění, kontaktuje přítomný průvodce zákonného zástupce dítěte a domluví se s ním na dalším postupu. Přítomní průvodci se dle původního plánu věnují přítomným dětem.

      – Při ranní nepřítomnosti kolegy na nádraží Smíchov do 8:35 se přítomný průvodce pokusí 

      kontaktovat nepřítomného průvodce a domluvit se s ním na postupu. Pokud se mu nepodaří

      kontaktovat nepřítomného kolegu, kontaktuje zaměstnance, který má daný týden administrativně na   

      starosti, případně jinou zastupující osobu, který buď nahradí nepřítomného průvodce anebo sežene jinou

      náhradu. V případě, že by se nepodařilo kontaktovat ani průvodce, ani zaměstnance, který má daný týden  

      administrativně na starosti, volá průvodce neprodleně dalšímu zaměstnanci (hl. pedagog, koordinátor,

      zástupce koordinátora) a situaci s ním řeší.

 

4.     Nemoc projevená v průběhu dne:

– Pokud se u dítěte projeví v průběhu dne symptomy nemoci, kontaktuje přítomný průvodce zákonného zástupce dítěte a domluví se s ním na vyzvednutí si dítěte v co nejkratší době.

      – Pokud se u průvodce projeví v průběhu dne symptomy nemoci, kontaktuje Koordinátora

      Klubu, případně jinou zastupující osobu a domluví se na dalším postupu.

      – Tento bod může být ovlivněn Metodickými pokyny v době pandemie koronaviru Covid-19

      Klubu Prokopáček, které budou zaslány předem zákonným zástupcům.     

 

5.     Vyhodnocení stavu dítěte ráno na vlakovém nástupišti:

– Přítomný průvodce ráno zhodnotí zdravotní stav dítěte na nástupišti vlaku, či při předání dítěte na jiném místě tomu určeném a zhodnotí-li jeho stav jako nevyhovující, nepřevezme dítě k docházce na BLD do Klubu.

      – Kromě zdravotního stavu, je třeba zhodnotit vhodnost vybavení a oblečení dítěte úměrně k počasí.

      – V případě, že dítko nebylo do Klubu z důvodu špatného stavu přijato, průvodce podá o situaci

      zprávu koordinátoru Klubu, případně zastupující osobě.

      – Tento bod může být ovlivněn Metodickými pokyny v době pandemie koronaviru Covid-19

      Klubu Prokopáček, které budou zaslány předem zákonným zástupcům.

 

6.     Vši (či jiní paraziti) v Klubu:

– Nalezne-li přítomný průvodce Klubu u dětí vši (či jiné parazity), aplikuje na dítě, kterého se to týká Difusil, který je součástí lékárny v prostorách zázemí Klubu.

– Ihned po zjištění přítomnosti vší u dítěte, kontaktuje přítomný průvodce Klubu zákonné zástupce dítěte a domluví se s nimi na vyzvednutí si dítěte v co nejkratší době.

– Při odchodu ze zázemí Klubu vystříká průvodce prostory Klubu sprejem určeným k hubení parazitů, který se nachází v prostorách zázemí Klubu na místě k tomu určeném.

      – Podá informaci o výskytu parazitů koordinátorovi Klubu, či jiné zastupující osobě.

 

7.     Setkání se s osobou nebezpečnou svému okolí:

– V případě, že v době programu Klubu dojde k setkání s osobou, která ohrožuje psychické, či fyzické zdraví dětí a přítomných průvodců Klubu, přítomný průvodce Klubu zajistí bezpečnost dětí, sebe a kolegy a kontaktuje policii ČR na čísle 158.

– Následně podá informaci o situaci koordinátorovi Klubu, či jiné zastupující osobě.

 

8.     Co dělat, když náhle nejede vlak, či jiná domluvená doprava:

– V případě, že ráno, či odpoledne nejede předem domluvená doprava, kontaktuje průvodce ihned po zjištění této skutečnosti koordinátora Klubu, či jinou zastupující osobu a ten se v co nejkratší době pokusí najít alternativní řešení dopravy + informuje přítomné průvodce + informuje zákonné zástupce podle předem nahlášených dětí.

 

Kontakty v případě nutnosti:

 

Datum

Volat v případě potřeby

Telefonní číslo

07/07/21

 

 

07/08/21

 

 

07/09/21

 

 

08/09/21

 

 

08/10/21

 

 

08/11/21

 

 

08/12/21

 

 

08/13/21

 

 

08/16/21

 

 

08/17/21

 

 

08/18/21

 

 

08/19/21

 

 

08/20/21