Evaluace Rozálie Smutná

Krátké shrnutí evaluace za 1. pololetí šk. roku 2021/2022

Rozálie Smutná

V oblasti Sebeobsluha – hygiena zvládá Rozárka vše úměrně svému věku.

V oblasti Sebeobsluha – umývání ovládá Rozárka vše úměrně svému věku.

V oblasti Sebeobsluha – oblékání je Rozárka mírně napřed vzhledem ke svému věku, a to v rozepínání a zapínání knoflíků, složení a uložení věcí na příslušné místo a rozpoznání svého oblečení.

Oblast Sebeobsluha – stolování je u Rozárky v normě dle věku.

V oblasti Hrubá motorika je Rozárka mírně napřed vzhledem ke svému věku, a to v chůzi po čáře a poskocích na jedné noze.

V oblasti Jemná motorika je Rozárka mírně napřed vzhledem ke svému věku, a to v dotknutí se bříškem každého prstu bříška palce.

Spontánní kresbu Rozárka vyhledává, v kresbě zvládá vše úměrně svému věku. Nejčastěji kreslí rodinu.

V oblasti Úroveň grafomotoriky zvládá Rozárka vše úměrně svému věku.

Návyky při kreslení (držení tužky) je u Rozárky potřeba ještě trénovat, je však úměrné jejímu věku. Tužku drží většinou celou pěstí, tlak na podložku malý.

Oblast Vizuomotorika je u Rozárky v normě dle věku.

V oblasti Zrakové vnímání a paměť – barva ovládá Rozárka vše úměrně svému věku.

V oblasti Zrakové vnímání a paměť – figura a pozadí je Rozárka mírně napřed vzhledem ke svému věku, a to ve vyhledání známého objektu na pozadí.

V oblasti Zrakové vnímání a paměť – zrakové rozlišení je Rozárka mírně napřed, a to v odlišení jiného obrázku v řade, odlišení obrázku v řadě, jež se liší detailem a vyhledání dvou shodných obrázků v řade.

Oblast Zrakové vnímání a paměť – zraková analýza a syntéza je u Rozárky v normě dle věku.

V oblasti Zrakové vnímání a paměť – zraková paměť je Rozárka napřed vzhledem ke svému věku, a to v zapamatování si 3 obrázků ze 6, rozpoznání viděných obrázků a umístění obrázků na místo.

V oblasti Sluchové vnímání a paměť – naslouchání zvládá Rozárka vše úměrně svému věku.

V oblasti Sluchové vnímání a paměť – sluchová paměť je Rozárka napřed vzhledem ke svému věku, a to v zopakování 4 nesouvisejících slov a zopakování věty z pěti slov.

Oblast Sluchové vnímání a paměť – sluchová analýza a syntéza je u Rozárky v normě dle věku.

V oblasti Sluchové vnímání a paměť – vnímání rytmu je Rozárka mírně napřed, a to v záznamu krátké rytmické struktury.

V oblasti Vnímání času je Rozárka mírně napřed, a to v přiřazení činností obvyklých pro dopoledne a odpoledne.

V oblasti Vnímání prostoru je Rozárka mírně napřed, a to v rozpoznání uprostřed, poslední, předposlední, vlevo a vpravo na vlastním těle a vlevo, vpravo: umístění předmětu.

Oblast Matematické představy – porovnávání, pojmy, vztahy je u Rozárky v normě dle věku.

Oblast Matematické představy – třídění, tvoření skupin je u Rozárky v normě dle věku.

V oblasti Matematické představy – řazení zvládá Rozárka vše úměrně svému věku.

V oblasti Matematické představy – množství je Rozárka mírně napřed vzhledem ke svému věku, napočítá do 14.

V oblasti Matematické představy – tvary je Rozárka mírně napřed, a to v přiřazení a pojmenování obdélníku.

V oblasti Hra je Rozárka mírně napřed vzhledem ke svému věku, a to hlavně v námětových a společenských hrách, a v rukodělných činnostech.

 

Po zvážení všech evaluačních oblastí shledávám, že Rozárka výrazně nezaostává v žádné z posuzovaných oblastí.